Mercantil i Societari

L’equip de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. compta amb una dilatada experiència en tot tipus d’operacions empresarials, així com en l’assessorament societari recurrent, formant fins i tot part d’alguns consells d’administració com a Consellers Independents o com a Secretaris No Consellers, amb la finalitat d’aportar una visió empresarial amb una gran influència i base jurídica i, a la vegada, fer que la societat compleixi amb les obligacions formals exigides per la normativa vigent.  

D’altra banda, el nostre equip té una gran experiència amb contractes d’agència, distribució i franquícia a nivell internacional.

Entre les feines pròpies d’aquest departament, destacarien les següents:

 • Planificació, disseny i assessorament en la constitució de societats.
 • Assessorament i redacció de Pactes de Socis i Estatuts Socials. Valoració i sistemes de compravenda de participacions. Polítiques retributives i de dividends. Clàusules Drag-a-long i Tag-a-long.
 • Assessorament continuat a òrgans d’administració.
 • Redacció de reglaments de consells d’administració.
 • Redacció i formalització d’acords de socis modificant l’estructura societària (augments de capital, reduccions de capital, canvis de sistemes d’administració, cessació i nomenament d’administradors i consellers, etc.)
 • Compravendes d’accions i empreses.
 • Acords d’Inversió. Assessorament a inversors en processos d’inversió i desinversió. Pactes d’entrada i sortida de socis inversors.
 • Transformació de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Fusions.
 • DueDiligence
 • Unions Temporals d’Empresa (UTE) i Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE). JointVentures.
 • Constitució i establiment de societats filials i sucursals a l’estranger i estrangeres a Espanya.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils, com distribució, agència, franquícia, arrendament, llicència, etc.  
 • Registre de marques a nivell nacional i internacional i defensa de les mateixes.
 • Dret dels consumidors i dret bancari.

Assessorament en la responsabilitat penal de les persones físiques i jurídiques en l’àmbit empresarial: anàlisi i adopció de mesures preventives.

Fiscal

L’equip de Fiscal de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. es troba integrat per professionals amb alta formació i experiència en aquest àmbit, tant en  l’assessorament recurrent a societats i persones físiques, com el puntual derivat d’operacions especials o de processos d’inspecció de l’Administració Tributària.

Aquest assessorament recurrent es porta a terme amb una clara actitud proactiva i una visió empresarial, informant puntualment els clients de les modificacions legals que van succeint i com els hi afecten.

Aquesta formació i experiència es refereix tant a impostos gestionats per l’Administració Central de l’Estat com a aquells delegats a les Administracions de les Comunitats Autònomes, com l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses o el del Patrimoni, així com els de caràcter local(I.A.E., Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Entre els serveis habituals d’aquest equip, destacarien els següents:

 • Assessorament recurrent a empreses i professionals en el compliment de les seves obligacions tributàries. Confecció i presentació de liquidacions d’impostos periòdiques, I.R.P.F., Impost sobre Societats i Comptes Anuals. Consolidacions.
 • Disseny de la política fiscal de grups de societats.
 • Fiscalitat internacional.
 • Assessorament fiscal a estrangers residents a Espanya i a expatriats.
 • Assessorament sobre operacions vinculades i preus de transferència.
 • Anàlisis de la fiscalitat d’operacions puntuals (societàries, immobiliàries, reestructuracions, etc.), valorant les diferents alternatives en el seu plantejament.
 • Planificació fiscal de patrimonis personals i familiars, valorant especialment la tributació a l’Impost sobre Successions i Donacions i l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Representació dels nostres clients davant l’Agència Tributària en procediments de gestió, inspecció, recaptació, i sanció tributària.
 • Confecció i presentació de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària, Tribunals econòmic-administratius i Contenciós-Administratius.
 • DueDiligence Fiscal.

Laboral i Seguretat Social

El nostre equip de Laboral compta amb professionals amb un altíssim grau d’especialització i amb una dilatada experiència en totes les qüestions que poden sorgir en l’assessorament recurrent i puntual tant a empreses com a directius, com per exemple:

Assessorament en contractació laboral

 • Redacció de tot tipus de contractes de feina, destacant la importància dels pactes d’exclusivitat, de no competència i de confidencialitat.
 • Resolució de la relació laboral a instància de l’empresa i defensa jurídica en els processos judicials que es poguessin plantejar davant la jurisdicció social.
 • Contractació i extinció dels contractes de feina d’alts directius.
 • Mobilitat geogràfica i funcional i altres modificacions  substancials de les condicions laborals.
 • Faltes i sancions dels empleats.
 • Contractació laboral d’estrangers.
 • Sistemes retributius i plans d’Stock Options i PhantomOptions.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Pactes d’Empresa.
 • Representem l’empresa en les seves relacions amb els sindicats.

Seguretat Social i Sistemes de Previsió

 • Subvencions i bonificacions a la contractació.
 • Tramitació de recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció Laboral.

Litigis en l’ordre jurisdiccional social

 • Acomiadaments. Assistència lletrada en les vies judicials i administratives prèvia.
 • Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals o col·lectius  plantejats amb els seus treballadors o amb els sindicats

Procediments administratius i contenciós-administratius

 • Expedients de Regulació laboral (ERE).
 • Assistència davant la Inspecció laboral.
 • Procediments sancionadors.
 • Accidents laborals.
 • Liquidació de deutes de la Seguretat Social.
 • Recursos contenciós-administratius.

Gestió Laboral (nòmines, assegurances socials, etc.). Imputació de costos.

Auditoria laboral i de Seguretat Social.

Processal Civil i Mercantil

A LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. pensem que l’assessorament preventiu és una de les parts més importants de l’exercici del dret per part dels nostres advocats, amb l’objectiu d’intentar evitar les conteses judicials i, en cas de no aconseguir-ho, dotar els nostres clients de la millor posició processal per a la defensa dels seus interessos davant els Tribunals.

El nostre equip de dret processal està altament especialitzat i té una dilatada experiència en tot tipus de procediments sobre les següents matèries:

 • Reclamacions amb quantitat.
 • Conflictes societaris. Impugnació d’acords socials. Accions de responsabilitat contra els administradors.
 • Arrendaments urbans i rústics. Arrendaments “antics”. Desnonaments.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat professional.
 • Responsabilitat de les companyies asseguradores.
 • Contractes d’obra i Dret de la Construcció.
 • Procediments judicials derivats d’operacions immobiliàries com resolució de propietats en comú o resolució de compravendes.
 • Controvèrsies relacionades amb contractes d’agència, distribució i franquícia.
 • Nul·litat contractual derivada de vicis en el consentiment.
 • Controvèrsies derivades de productes bancaris i de clàusules abusives.
 • Responsabilitat per producte defectuós.
 • Successions, herències i testamentàries.
 • Dret de la circulació.

Arbitratge

Conscients de l’auge de la sotmetiment de controvèrsies al sistema d’arbitratge com a alternativa a la jurisdicció ordinària, l’equip de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. es troba actualment capacitat per a la defensa dels interessos dels nostres clients en tot tipus de procediments arbitrals.

La nostra feina en aquesta àrea engloba en poques paraules les següents actuacions:

 • Assessorament sobre la conveniència o no de sotmetiment d’un contracte o una controvèrsia a arbitratge en funció de l’especialitat de la matèria, la confidencialitat de l’assumpte, o l’agilitat requerida en la seva solució.
 • Disseny de l’arbitratge aconsellant, si escau, la institució més adequada o l’arbitratge ad hoc.
 • Redacció de convenis arbitrals per incloure als contractes.
 • Actuació com a advocats en tota mena d’arbitratges defensant els interessos dels nostres clients.

Reestructuracions i Concursal

Els nostres advocats compten amb una amplia experiència en situacions de crisi empresarial, intentant sempre inicialment evitar el concurs de creditors mitjançant la refinançament dels deutes de l’empresa, l’aprovació de convenis anticipats o els acords de dació en pagament i, en els casos en què això no és possible, sol·licitant el concurs de creditors i assessorant l’empresa, els seus socis i el seu òrgan d’administració en la fase prèvia al concurs i durant la tramitació del mateix fins la seva finalització.

La capacitat de prestar assessorament jurídic en totes les àrees del dret és una qüestió molt valorada pels nostres clients en aquest àmbit, ja que assumim l’assessorament de totes les qüestions mercantils, laborals, fiscals, immobiliàries, etc. que se’n deriven en la tramitació d’un concurs de creditors.

La nostra feina en aquesta àrea englobaria les següents matèries:

 • Assessorament en la fase preconcursal de l’empresa.
 • Assessorament i formalització de Propostes Anticipades de Conveni, Refinançaments i Dacions en Pagament.
 • Assessorament i defensa davant eventuals accions de reintegració.
 • Revisió de contractes per analitzar la conseqüència d’un eventual concurs de creditors.
 • Presentació de la sol·licitud de concurs de creditors, tant de persones jurídiques com de persones físiques.
 • Elaboració de propostes de conveni i plans de viabilitat.
 • Defensa dels interessos de l’òrgan d’administració en la peça de qualificació.
 • Assessorament en l’adquisició i venda d’empreses  o unitats productives durant la tramitació del concurs de creditors.
 • Sol·licitud de concursos de creditors necessaris de deutores de l’empresa.

Administratiu i Urbanisme

Els nostres especialistes en dret públic tenen una gran experiència en tot tipus de qüestions urbanístiques, tant en l’àmbit de l’assessorament com el de la gestió i de la defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració i als Tribunals, estant habituats a col·laborar amb professionals d’altres sectors, a tractar documentació de caràcter tècnic i a negociar amb l’administració oportuna.

D’entre els serveis més habituals d’aquest departament, destacarien els següents:

 • Elaboració d’instruments de planificació, execució urbanística o territorial, i projectes d’equidistribució (reparcel·lació, compensació), coordinant equips multidisciplinaris quan són necessaris. Assessorament en processos de reclassificació o requalificació del sòl, incloent-hi l’assessorament a Agents Urbanitzadors, Juntes de Compensació, Entitats de Conservació o qualsevol altra entitat col·laboradora de l’Administració. Redacció d’al·legacions, informes i recursos administratius.
 • Defensa dels interessos dels clients afectats per instruments de planificació o gestió per condició de propietaris o d’arrendataris.
 • Assessorament i defensa dels interessos del client sotmès a un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
 • Assessorament en l’obtenció de llicències, autoritzacions i concessions administratives.
 • Defensa dels interessos dels clients en expropiacions forçoses de terrenys, edificis i instal·lacions industrials.
 • Contenciós administratiu urbanístic: defensa dels interessos del client davant totes les instàncies jurisdiccionals de recursos contenciós-administratius en plans d’ordenació territorial, urbanístics i de gestió urbanística, així com de llicències, urbanístiques i ambientals.

Dret Privat

L’equip de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. també té molta experiència en qüestions que excedeixen l’àmbit empresarial, treballant en l’àmbit privat dels nostres clients, la seva faceta familiar o personal, prestant-los tot el suport que aquestes qüestions requereixen i amb la sensibilitat i les garanties de confidencialitat que se’n deriven.

Entre les qüestions pròpies d’aquest departament podríem destacar:

 • L’Assessorament i redacció de testaments i capitulacions matrimonials.
 • Planificació fiscal de la successió.
 • Preparació de declaracions d’hereus i acceptacions d’herències.
 • Reclamacions derivades de processos hereditaris. Llegítimes.
 • Declaracions d’incapacitat i prodigalitat.
 • Dissolucions de societats de guanys.

Immobiliari i Construcció

El departament d'immobiliari té una vasta experiència en la prestació d'assessorament en totes les fases per les quals un immoble pot passar, des del desenvolupament urbanístic del sòl, fins a la construcció i legalització dels immobles i, finalment, la seva posterior venda o arrendament. Tenim una àmplia experiència en operacions immobiliàries, negociant i establint les millors condicions per als nostres clients en compravendes i arrendaments d'immobles, assessorant els nostres clients en la fiscalitat de cada tipus d'estructura jurídica.

D'entre les matèries més habituals d'aquest equip destacarien les següents:

 • Assessorament jurídic i fiscal en adquisicions i vendes de tot tipus d'immobles, dacions en pagament, arres, opcions de compra, opcions de venda, permutes, usdefruits, drets de superfície, etc.
 • Contractes d'arrendament de tot tipus d'immobles (locals, habitatges, sols i terrenys rústics). Arrendaments d'indústria.
 • Assessorament en matèria d'arrendaments antics subscrits sobre la base de legislacions anteriors a les vigents.
 • Reclamacions de defectes en la construcció o incompliments de contracte.
 • Procediments judicials de desnonament, resolució de propietats en comú, resolució de compravendes, etc.
 • Gestió de patrimonis.
 • Legalització de construccions. Declaracions obra nova, divisions en propietat horitzontal, servituds, segregacions, agrupacions, estatuts i reglaments de règim interior, etc.
 • Procediments administratius davant del Cadastre Immobiliari: incorporació d'immobles, alteració de les seves característiques, canvis de titularitat i esmena de discrepàncies.
 • Urbanisme i Medi.

Assegurances

L’equip de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. disposa d’una dilatada experiència en l’assessorament a assegurats i a companyies d’assegurances en la contractació i negociació de contractes d’assegurances de qualsevol branca (vida, accidents, malaltia, transport, industrial, responsabilitat civil, etc.), així com en la defensa dels seus interessos en tot tipus de litigis relacionats amb contractes d’assegurances.

Empresa Familiar

La nostra experiència professional ens ha ensenyat que el funcionament de les empreses familiars és en molts casos molt diferent al de la resta de les empreses, per conjugar-s’hi qüestions professionals amb sentimentals, empresarials amb patrimonials, etc. Això ens ha portat a prestar un assessorament continuat a moltíssimes empreses familiars amb l’objectiu de dotar de més objectivitat la presa de decisions i articular els mecanismes oportuns per vetllar simultàniament pels interessos de l’empresa i de la família, de manera que es pugui perpetuar l’empresa mantenint les bones relacions familiars i respectant els interessos de tots els membres de la família.

D’acord amb tot això, els serveis més habituals en aquesta matèria serien els següents:

 • Redacció, negociació i implementació de protocols familiars, pactes de socis i estatuts socials. Valoració i sistemes de compravenda de participacions. Polítiques retributives i de dividends. Capitulacions matrimonials i testaments.
 • Assessorament, implantació i seguiment d’òrgans d’administració i comissions delegades quant a la seva estructuració, distribució de comeses i responsabilitats.
 • Planificació del patrimoni familiar i de la successió en l’accionariat i/o la direcció de l’empresa familiar. Planificació fiscal.
 • Reestructuració societària de companyies o grups familiars.
 • Assessorament recurrent a consells d’administració d’empreses familiars.

Suport a l’Emprenedor

L’experiència ha demostrat que la fase de creació i desenvolupament de l’empresa és un moment en què l’emprenedor requereix una atenció especial per part dels seus assessors per tal de forjar uns bons fonaments sobre els quals es pugui construir l’empresa i que aquesta no es desplomi a l’hora de fer front a les eventualitats que puguin sorgir durant el seu desenvolupament i pugui arribar a consolidar-se en el futur.

L’equip multidisciplinari de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. té més de 30 anys d0’experiència en l’assessorament a emprenedors en la creació i desenvolupament d’empreses, en totes les àrees del dret que un empresari pugui necessitar (mercantil, laboral, fiscal, etc.).

D’entre els serveis més importants de la nostra empresa en aquest àmbit hem de destacar:

 • Assessorament en la constitució de tot tipus de societats.
 • Assessorament i redacció de Pactes de Socis i Estatuts Socials. Valoració i sistemes de compravenda de participacions. Polítiques retributives i de dividends. Clàusules Drag-a-long i Tag-a-long. Pactes d’entrada i sortida de socis inversors.
 • Assessorament continuat als òrgans d’administració.
 • Assessorament quant a les diferents fórmules de vinculació a l’empresa i de prestació de serveis a la mateixa.
 • Assessorament en la contractació laboral.
 • Planificació i assessorament fiscal.
 • Redacció i formalització d’acords de socis modificant l’estructura societària (augments de capital, reduccions, trasllats de domicili, etc.)
 • Assessorament quant a les obligacions formals de l’òrgan d’administració de l’empresa en general.

Fundacions i Entitats sense ànim de lucre

L’equip de LEIVA ASESORES LEGALES, S.L.P. compta amb una dilatada experiència en la creació i assessorament recurrent de Fundacions i Entitats sense Ànim de Lucre, tant des d’una perspectiva civil i mercantil, com fiscal (gestió, planificació i incentius fiscals),formant part també d’alguns òrgans d’administració de fundacions i associacions, com a vocals o com a secretaris, amb l’objectiu de vetllar pel compliment estricte de la legalitat vigent.